Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a zákonné zástupce > Školní poradenské pracoviště > Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Vanda Kasalová, školní psycholog

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve Vyhlášce č.72/2005Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Konzultace s rodiči i žáky jsou poskytovány bezplatně a informace takto získané jsou považovány za důvěrné.

Konzultace je možné domluvit předem na adrese:

Konzultační hodiny pro SŠ Živnostenská Sokolov – domov mládeže:

Pondělí 15:00 – 17:00.

 • Na termínu konzultace je nutné domluvit se předem.
 • Konzultace mohou probíhat i v jiném předem dohodnutém termínu.

Konzultační hodiny platné od 29.11.2023 pro SŠ Živnostenská Sokolov – budová Žákovská: 

 • pondělí - 10:30 - 14:30

 • úterý - 8:00 - 12:00

 • středa - 8:00 - 12:00

 • čtvrtek - 8:00 - 12:00

 • pátek - 7:30 - 11:30

 • Na termínu konzultace je nutné domluvit se předem.
 • Konzultace mohou probíhat i v jiném předem dohodnutém termínu.

Pro usnadnění a urychlení komunikace zanechte v emailu své telefonní číslo.

Pokud se nacházíte v krizi a potřebujete podpořit nebo jinak pomoci co nejdříve, můžete přijít osobně rovnou v pracovní době psychologa. Je možné přijít i s kamarádkou nebo kamarádem, kteří Vám zde budou oporou.

Charakter konzultace se odvíjí od konkrétních potřeb žáků a naší vzájemné dohody. Konzultace trvá obvykle 45 – 60 minut. Po dohodě je možní realizovat konzultaci také telefonicky nebo online.

Služby psychologa jsou poskytovány jako důvěrné a dle platných předpisů. Psychologové se při své práci řídí etickým kodexem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost (důvěrnost). Další sdílení informací je upravováno informovaným souhlasem dojednávaným mezi psychologem a klientem.

K zahájení spolupráce s neplnoletým žákem/žákyní je nutné podepsat "Individuální informovaný souhlas rodiče/zákonného zástupce s činností školního psychologa", který je k dispozici u školního psychologa, případně na stránkách školy.

Výjimkou je

 1. pomoc při zvládání aktuální krize žáky/žákyně (krizová intervence), kdy není možné rodiče/zákonného zástupce informovat předem. Informace o poskytnutí krizové intervence však budou rodiči/zákonnému zástupci sděleny neprodleně.
 2. screeningové šetření ve třídě, kde se pracuje s daty žáků anonymně

S čím se můžete obrátit na školního psychologa?

Žáci/žákyně

 • Když vás trápí něco ve vašem osobním životě nebo pokud prožíváte nějaké obtíže v rodině a dalších vztazích.
 • Překonávání složitých životních situací, krizí nebo konfliktů (např. rozvod rodičů, rozchod s partnerem, nehoda atd.).
 • Pokud se potýkáte s psychickými obtížemi (úzkosti, deprese apod.)
 • Když vám nejde učení nebo nevíte, jak se učit.
 • Pokud vám něco ve škole nebo jinde nejde a máte z toho nepříjemný pocit.
 • Pokud na sobě chcete pracovat a zlepšovat se, jen nevíte jak na to (např. osobní a sociální rozvoj, orientace ve vlastním směřování a vlastních hodnotách, potíže v komunikaci, nízké sebehodnocení, sebepřijetí a sebedůvěra).
 • Když prožíváte životní nespokojenost (např. pocity osamělosti, pocity viny, pocity méněcennosti apod.)
 • Jestliže se děje něco ve třídě, mezi vámi a spolužáky, když se mezi spolužáky necítíte dobře.
 • Pokud si nevíte rady s trémou a strachem ze zkoušení.
 • Když si potřebujete o povídat o čemkoliv co je pro vás důležité.

Třídní a jiné kolektivy

 • Pokud se jako třída nebo skupiny dohodnete, že máte zájem o skupinový program spadající do našich kompetencí (viz "Pracovní náplň školního psychologa" uvedena níže)*, neváhejte nás oslovit a zkusíme něco vymyslet.

Rodiče a zákonní zástupci

 • Po domluvě je možné poskytnou i individuální nebo rodinnou (společně s žákem/žákyní) konzultaci. Ta se může týkat témat, která souvisejí s fungováním žáků ve škole jak z hlediska chování, tak z hlediska učení.

Učitelé

 • Můžu Vám pomoci s náplní a vedením třídnických hodin, diagnostikou třídního klimatu nebo s vytvořením skupinového programu pro třídu se zaměřením na konkrétní tematiku.

Pracovní náplň školního psychologa dle vyhlášky č.72/2005Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:

Diagnostika a depistáž

 1. Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 2. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 3. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 4. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 5. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
 2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 5. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 6. Kariérové poradenství u žáků.
 7. Techniky a hygiena učení pro žáky.
 8. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 11. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 12. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Metodická pomoc třídním učitelům.
 4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 5. Účast na pracovních poradách školy.
 6. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 7. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 8. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 9. Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 10. Prezentační a informační činnost.
 11. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole. 

Odkazy na externí poradenské služby