Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > GDPR

GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“ - General Data Protection Regulation, nebo „Obecné nařízení“).

1. Správce osobních údajů.

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

(dále jen Správce)

Správce osobních údajů prohlašuje, že má zavedena veškerá technická a organizační opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou, v souladu s požadavky Obecného nařízení a tímto Vás, v souladu s čl. 12 Obecného nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány v jednotlivých agendách výhradně v souladu s platnými právními předpisy rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s příslušným právním základem. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím nástrojů výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

2.1. Právní základ zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává údaje (v souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR) se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů a to zejména v případech:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. (zajištění ochrany a bezpečnosti)

2.2. Doba zpracování osobních údajů.

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a archivovány v souladu se spisovým a skartačním řádem Správce.

2.3. Přehled agend zpracování osobních údajů.

Údaje jsou zpracovávány v jednotlivých agendách, které jsou charakterizovány konkrétním účelem (důvodem) zpracování.

Přehled a základní charakteristika agend:

Seznam agend Účel zpracování Zpracovatel Příjemci Zdroj dat Kategorie osobních údajů Forma zpracování
Evidence ubytovaných žáků a ubytovaných hostů v domově mládeže Účelem zpracování osobních údajů je vedení záznamů o žácích souvisejících s jejich ubytováním na domově mládeže a evidence ubytovaných hostů souvisejícím s ubytováním. není Policie ČR, Cizinecká policie Ubytovaní žáci a zákonní zástupci žáků, ubytovaní hosté osobní údaje + údaje zvláštní kategorie listinná a digitální
Evidence žádostí uchazečů k ubytování do DM Účelem zpracování osobních údajů je vedení záznamů o žadatelích k ubytování. není nikdo Žadatelé o ubytování osobní údaje + údaje zvláštní kategorie listinná
Evidence obchodních partnerů Zpracování dat obchodních partnerů (fyz. osob) pro účely účetnictví GORDIC spol. s r.o., Karlovarský kraj registr smluv, portál pro evidenci veřejných zakázek dodavatelé, odběratelé osobní údaje listinná a digitální
Evidence strávníků Zpracování dat pro účely výdeje stravy a evidence plateb za stravné ve školních jídelnách VIS s.r.o. nikdo studenti, zaměstnanci, veřejnost osobní údaje listinná a digitální
Evidence žáků - Úrazy Účelem zpracování je vedení záznamů o školních úrazech žáků není Česká školní inspekce, Zdravotní pojišťovna žáka, Oblastní inspektorát práce žáci, zákonní zástupci, pedagogové osobní údaje listinná a digitální
Evidence žáků - Matrika školy Účelem zpracování je vedení záznamů o žácích a studentech pro potřeby školní matriky ŠKOLA ONLINE a.s. Zřizovatel, MŠMT, ČSSZ, jiná škola žáci, zákonní zástupci žáků osobní údaje + údaje zvláštní kategorie listinná a digitální
Evidence žáků - Přijímací řízení Účelem zpracování je vedení záznamů uchazečů o přijetí ke studiu ŠKOLA ONLINE a.s. Zřizovatel, MŠMT, CERMAT žáci, zákonní zástupci žáků osobní údaje + údaje zvláštní kategorie listinná a digitální
Průběh studia - spis žáka Účelem zpracování je vedení záznamů o žácích z důvodu organizace studia ŠKOLA ONLINE a.s. Zřizovatel, MŠMT, ČSSZ, jiná škola žáci, zákonní zástupci žáků osobní údaje + údaje zvláštní kategorie listinná a digitální
Evidence studentů - mzdy Zpracování odměn z produktivní práce žáků ALFA Software s.r.o. oprávněné kontrolní orgány studenti osobní údaje listinná a digitální
Ukončování středního vzdělávání Účelem zpracování je dokumentace průběhu ukončování vzdělávání ŠKOLA ONLINE a.s. Zřizovatel, MŠMT, ČSSZ, jiná škola žáci, zákonní zástupci žáků osobní údaje + údaje zvláštní kategorie listinná a digitální
Evidence zaměstnanců - osobní spis Vedení evidence záznamů o zaměstnanci, založení potřebné dokumentace, zpracování mezd, evidence pracovních úrazů ALFA Software s.r.o. OSSZ, zdravotní pojišťovny, oblastní inspektorát práce, finanční úřad a další oprávněné kontrolní orgány zaměstnanci osobní údaje + údaje zvláštní kategorie listinná a digitální
Provoz kamerového systému Účelem provozování kamerového systému je primárně zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví subjektů údajů. nikdo primárně nikdo, v odůvodněných případech orgány činné v trestném řízení, případně jiné subjekty pro naplnění definovaného účelu zpracování žáci, rodiče, zaměstnanci školy, návštěvníci Obrazové sekvence chování a jednání osob digitální
Proces ochrany oznamovatelů Prošetření oznámení a vedení evidence a archivace oznámení Variko CZ, s.r.o. primárně nikdo, v odůvodněných případech orgány činné v trestném řízení, případně jiné oprávněné subjekty pro naplnění definovaného účelu zpracování Oznamovatelé a dotčené osoby ve smyslu§ 2, odst.3. 171/2023 identifikační osobní údaje digitální

3. Práva subjektů údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má v závislosti na konkrétním právním základu zpracování osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111

Informace se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá Správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Správce, jako „orgán veřejné moci“, souladu s čl. 36 GDPR má zřízenou pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer), na kterého se subjekt údajů může obracet v souvislosti s uplatňováním svých práv.

Kontaktní údaje

 • Správce údajů: Mgr. Ilona Medunová - telefon: +420 775 751 158
 • Pověřenec: VARiKO CZ s.r.o., e-mail: info@variko.cz, Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary

Vzory žádostí ke stažení