Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a zákonné zástupce > Školní poradenské pracoviště > Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Metodičky prevence

 • Mgr. Nikola Hofmanová budova nábřeží Petra Bezruče
 • Ing. Angelika Klímová budova Žákovská

Metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Náplň činnosti školního metodika prevence

Poradenská a koordinační činnost

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 3. Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy.
 4. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 8. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Pravidelná spolupráce se ŠPP.

Konzultační hodiny metodiček prevence:

Mgr. Nikola Hofmanová - Budova nábřeží Petra Bezruče 

 • Sudý týden: Pondělí 12:30-13:15.

 • Lichý týden: Pondělí 13:30-13:15

Ing. Angelika Klímová, MBA - Budova Žákovská

 • Sudý týden: Úterý 14:30-15:10

 • Lichý týden: Středa 12:40-13:10