Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a zákonné zástupce > Školní poradenské pracoviště > Výchovné poradenství > Školní budova Školní budova nábř. Petra Bezruče

Školní budova Školní budova nábř. Petra BezručeVýchovné poradenství

 • Mgr. Kamila Michtová

Hlavním úkolem ŠPP je poskytnout odborné poradenství:

 • Všem žákům školy, kteří mají obtíže se zvládáním učiva nebo zažívají nezdary v osobním životě,
 • Rodičům a zákonným zástupcům žáků,
 • Pedagogickým pracovníkům.

Výchovné poradenství

 • Zajišťuje, zpracovává, interpretuje a uchovává informace a data o žákovi, jež jsou důležitá pro výchovně – vzdělávací proces.
 • Monitoruje žáky, kteří mají výchovné nebo vzdělávací obtíže ve škole, na OV či DM a poskytuje pomoc pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům žáků při řešení těchto obtíží.
 • Prevence negativních vlivů na osobnostní a sociální vývoj žáků (šikanování, drogy a jiné závislosti, sociálně patologické jevy) a dále v oblasti řešení problémového chování žáků.
 • Navazuje kontakt s problémovými žáky a praktikuje přímou práci s nimi i jejich zákonnými zástupci.
 • Poskytuje poradenství pedagogickým pracovníkům školy v oblasti vhodných metod a technik ve výchovně – vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytuje krizovou intervenci v případech vztahových obtíží, osobních obtíží žáků.
 • Poradenství v oblasti osobnostního rozvoje.
 • Intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.
 • Přípravu podmínek vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Tvorba IVP a zpracování podpůrných opatření na základě doporučení školských poradenských zařízení, také na základě pedagogické diagnostiky pedagogů.
 • Spolupracuje s pedagogy a UOV při rozvíjení schopností a talentů všech žáků.
 • Spolupráce s institucemi – Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická poradna, Policie ČR, Úřad práce, jiná odborná pracoviště.
 • Vede žákovský parlament.

Školní speciální pedagog

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sestavování podpůrných opatření, vyhodnocování vhodnosti opatření, konzultace s pedagogy, rodiči a žáky.
 • Individuální intervence při osobních obtížích žáka.
 • Prevence školního neúspěchu zaměřenou na eliminaci předčasného odchodu ze vzdělávání v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem.
 • Poradenské rozhovory se žáky a jejich rodiči z oblasti pedagogiky, psychologie.
 • V souvislosti s působením na DM pomoc s přípravou na školu.

Konzultační hodiny 

 • Výchovné poradenství:

Pondělí: 8:00 – 9:00

Středa: 14:30 – 15:30

 

 • Školní speciální pedagog:

Úterý: 14:00 – 16:00

Středa: 9:00 – 11:00

Domov mládeže Sokolov:

Pondělí: 18:00 – 20:00

Čtvrtek: 18:00 – 20:00

 

V případě potřeby je možné dohodnout i jiný termín.

 

Kontakt

 

Cover_ecomail_funkce-3.png