Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obory > Odborná pracoviště > OP Truhlář

OP Truhlář  • 33-56-H/01 Truhlář
  • 33-57-E/01 Zpracování dřeva

Adresa

  • Kynšperk nad Ohří, Školní ul. 764

Učitelé odborného výcviku

Vedoucí učitel odborného výcviku - Martin Hakl

Praktická výuka odborného výcviku truhlář

  • Od 7:00 do 14:00 ranní směna
  • Od 12:00 do 19:00 odpolední směna - v letošním školním roce neprobíhá

Teoretické a praktické vyučování se střídá v týdenních intervalech

Hodnocení žáků na odborném výcviku

Žáci jsou průběžně hodnoceni v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu. Posuzuje se kvalita a přesnost provedené práce, pracovní přístup, schopnost spolupráce, průběžně jsou kontrolovány písemné úkoly (příprava zakázek nebo výrobků), které žák odevzdává včas a samostatně.

Podle množství a kvality vykonané produktivní práce je žák hodnocen i finančně formou odměny za produktivní práci. Hodnocení je prováděno na základě dosažených pracovních výsledků, na základě plnění jednotlivých úkolů, s ohledem na množství odpracovaných hodin. Průběžné individuální ověřování dovedností. Hodnocení ročníkové práce na závěr každého ročníku. Žáci minimálně dvakrát za pololetí vypracují přípravu výrobku nebo zakázky – žáci zpracují písemně technologický postup, kusovník a u plošných dílců vypracují i nářezový plán. Minimálně pětkrát za pololetí hodnocení získaných praktických dovedností na zakázkách nebo kontrolních pracích. Slovní hodnocení minimálně jednou za den (na konci pracovní doby) a průběžně během dne.

Charakteristika učiva odborného výcviku

Předmět je vyučován v prvním, druhém a třetím ročníku. Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odbyt a výroba. Vždy na začátku prvního a druhého pololetí se žáci všech ročníku seznámí s bezpečností práce, ochrannou zdraví a požární ochranou. Průběžně jsou žáci seznamováni s pracovním nářadím, nástroji, ručním elektrickým nářadím, stroji, přípravky a pomůckami, které používají ke své pracovní činnosti. Dále se pak žáci seznamují s jednotlivými materiály, konstrukčními spoji a technologickými postupy.

Od druhého ročníku se žáci podílejí na zakázkové výrobě, zde se seznamují s příjmem, výrobou, kalkulací a expedicí zakázek (největší důraz je kladen na kvalitu výroby). Žáci jsou seznamováni s moderními pracovními postupy a technologiemi (na odborném výcviku je umístěno CNC obráběcí centrum). Odborný výcvik je základním odborným předmětem. Učivo předmětu využívá vědomosti, které si žáci osvojují v teoretické výuce, navazuje na ně praktickým získáváním odborných dovedností, upevňují a doplňují si je. Žáci si osvojují, upevňují a rozšiřují manuální dovednosti a návyky potřebné pro praktické činnosti v oblasti truhlářské výroby. Poznatky z odborného výcviku jsou zpětně uplatňovány i v teoretických odborných předmětech.

Cíl odborného výcviku

Cílem předmětu je osvojení dovedností potřebných při praktických činnostech, osvojování si odborných dovedností a návyků potřebných k vykonávání profesionálních činností v truhlářské výrobě. Žáci se učí samostatně vykonávat obchodně – provozní aktivity, sjednávat odbyt výrobků a služeb, objednat nákup materiálu, kalkulovat cenu výrobků a služeb. Žáci jsou vedeni tak, aby usilovali o co nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky zákazníka. Při odborném výcviku je kladen důraz na samostatné zvládnutí zadaných úkolů, samostatný přístup ke tvořivému postoji žáků a adaptibilitu žáků na různé pracovní podmínky. Odborný výcvik rozvíjí aktivní přístup žáků k pracovnímu životu a své profesní kariéře včetně schopností přizpůsobovat se změnám a požadavkům na trhu práce a v konkurenčním prostředí. Cílevědomě přistupovat k týmové i samostatné práci. Žáci získají konkrétní představu o svém oboru, požadavcích na pracovníky, učí se řešit skutečné pracovní problémy a komunikovat se svými spolupracovníky.

Naše pracoviště a Výrobky