Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Uncategorised

Mgr. et Mgr. Vanda Kasalová, školní psycholog

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve Vyhlášce č.72/2005Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Konzultace s rodiči i žáky jsou poskytovány bezplatně a informace takto získané jsou považovány za důvěrné.
Konzultace je možné domluvit předem na adrese:
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny pro SŠ Živnostenská Sokolov – domov mládeže:

pondělí 15:00 – 17:00.

 • Na termínu konzultace je nutné domluvit se předem.
 • Konzultace mohou probíhat i v jiném předem dohodnutém termínu.

Konzultační hodiny platné od 4.1.2023 pro SŠ Živnostenská Sokolov – budová Žákovská: 

 • středa 8:00 - 12:30
 • čtvrtek 8:00 - 13:30
 • Na termínu konzultace je nutné domluvit se předem.
 • Konzultace mohou probíhat i v jiném předem dohodnutém termínu.

 

Pro usnadnění a urychlení komunikace zanechte v emailu své telefonní číslo.

Pokud se nacházíte v krizi a potřebujete podpořit nebo jinak pomoci co nejdříve, můžete přijít osobně rovnou v pracovní době psychologa. Je možné přijít i s kamarádkou nebo kamarádem, kteří Vám zde budou oporou.
Charakter konzultace se odvíjí od konkrétních potřeb žáků a naší vzájemné dohody. Konzultace trvá obvykle 45 – 60 minut. Po dohodě je možní realizovat konzultaci také telefonicky nebo online.
Služby psychologa jsou poskytovány jako důvěrné a dle platných předpisů. Psychologové se při své práci řídí etickým kodexem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost (důvěrnost). Další sdílení informací je upravováno informovaným souhlasem dojednávaným mezi psychologem a klientem.
K zahájení spolupráce s neplnoletým žákem/žákyní je nutné podepsat "Individuální informovaný souhlas rodiče/zákonného zástupce s činností školního psychologa", který je k dispozici u školního psychologa, případně na stránkách školy.
Výjimkou je:
 1. pomoc při zvládání aktuální krize žáky/žákyně (krizová intervence), kdy není možné rodiče/zákonného zástupce informovat předem. Informace o poskytnutí krizové intervence však budou rodiči/zákonnému zástupci sděleny neprodleně.
 2. screeningové šetření ve třídě, kde se pracuje s daty žáků anonymně

S čím se můžete obrátit na školního psychologa?

Žáci/žákyně

 • Když vás trápí něco ve vašem osobním životě nebo pokud prožíváte nějaké obtíže v rodině a dalších vztazích.
 • Překonávání složitých životních situací, krizí nebo konfliktů (např. rozvod rodičů, rozchod s partnerem, nehoda atd.).
 • Pokud se potýkáte s psychickými obtížemi (úzkosti, deprese apod.)
 • Když vám nejde učení nebo nevíte, jak se učit.
 • Pokud vám něco ve škole nebo jinde nejde a máte z toho nepříjemný pocit.
 • Pokud na sobě chcete pracovat a zlepšovat se, jen nevíte jak na to (např. osobní a sociální rozvoj, orientace ve vlastním směřování a vlastních hodnotách, potíže v komunikaci, nízké sebehodnocení, sebepřijetí a sebedůvěra).
 • Když prožíváte životní nespokojenost (např. pocity osamělosti, pocity viny, pocity méněcennosti apod.)
 • Jestliže se děje něco ve třídě, mezi vámi a spolužáky, když se mezi spolužáky necítíte dobře.
 • Pokud si nevíte rady s trémou a strachem ze zkoušení.
 • Když si potřebujete o povídat o čemkoliv co je pro vás důležité.

Třídní a jiné kolektivy

 • Pokud se jako třída nebo skupiny dohodnete, že máte zájem o skupinový program spadající do našich kompetencí (viz "Pracovní náplň školního psychologa" uvedena níže)*, neváhejte nás oslovit a zkusíme něco vymyslet.

Rodiče a zákonní zástupci

 • Po domluvě je možné poskytnou i individuální nebo rodinnou (společně s žákem/žákyní) konzultaci. Ta se může týkat témat, která souvisejí s fungováním žáků ve škole jak z hlediska chování, tak z hlediska učení.

Učitelé

 • Můžu Vám pomoci s náplní a vedením třídnických hodin, diagnostikou třídního klimatu nebo s vytvořením skupinového programu pro třídu se zaměřením na konkrétní tematiku.

* Pracovní náplň školního psychologa dle vyhlášky č.72/2005Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:

Diagnostika a depistáž

 1. Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 2. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 3. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 4. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 5. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
 2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 5. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 6. Kariérové poradenství u žáků.
 7. Techniky a hygiena učení pro žáky.
 8. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 11. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 12. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Metodická pomoc třídním učitelům.
 4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 5. Účast na pracovních poradách školy.
 6. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 7. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 8. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 9. Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 10. Prezentační a informační činnost.
 11. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

 

Odkazy na externí poradenské služby:

MUDr. Blanka Stefanovičová – Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance Sokolov, Sokolovská 1622

Tel: 352 600 347

MUDr. Jitka Bártková – Psychiatrická ordinace pro děti a dorost Karlov Vary, Bezručova 1098/10

Tel: +420 353 235 211, Mobil: +420 602 884 222

PhDr. Jiří Bauer, Ph. D. – Klinický psycholog – Hornická 1613, Sokolov

Tel: 352 603 603, Mobil: 728 229 356

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Zuzana Pastieriková – Neveďalová – Klinická psycholožka – Jednoty 1631, Sokolov

Tel: 602 843 927

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Marcela Kelucová – Klinická psycholožka a psychoterapeutka – Sokolov

Tel: 352 603 603

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Sokolov – K. H. Máchy 1276, 35601 Sokolov

Tel.: 352 699 215

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní metodik prevence

Metodičky prevence:

 • Mgr. Nikola Hofmanová budova nábřeží Petra Bezruče
 • Ing. Angelika Klímová budova Žákovská

Metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Náplň činnosti školního metodika prevence

Poradenská a koordinační činnost

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 3. Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy.
 4. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 8. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Pravidelná spolupráce se ŠPP.

Konzultační hodiny metodiček prevence:

Mgr. Nikola Hofmanová - Budova nábřeží Petra Bezruče 

 • SUDÝ TÝDEN: pondělí 14:30h – 15:15h
 • LICHÝ TÝDEN: pondělí 14:30h – 15:15h

Ing. Angelika Klímová - Budova Žákovská

 • SUDÝ TÝDEN: pondělí 13:15h – 14:00h
 • LICHÝ TÝDEN: pondělí 14:30h – 15:15h

Mimo konzultační hodiny - kdykoliv dle předchozí domluvy.

Soubory s osvědčením jsou vícejazyčné (tisk oboustranný)

           

66-52-H/01

 

 

 

Aranžér

           

29-54-H/01

 

 

 

Cukrář

           

29-51-E/01

 

 

 

Potravinářská výroba - Cukrářské práce

           

33-57-E/01

 

 

 

Dřevařská výroba

           

69-51-H/01

 

 

 

Kadeřník

           

65-51-H/01

 

 

 

Kuchař - číšník

           

72-41-M/01

 

 

 

Informační služby

           

69-41-L/01

 

 

 

Kosmetické služby

           

64-41-L/51

 

 

 

Podnikání

           

29-53-H/01  

 

 

 

Pekař

           

29-53-E/02 

 

 

 

Pekařské práce

           

64-41-L/51

 

 

 

Podnikání - dálkové formy vzdělávání

           

65-51-E/02

 

 

 

Práce ve stravování

           

33-56-H/01

 

 

 

Truhlář

           

69-41-L/52

 

 

 

Vlasová kosmetika

             

 

 

 

 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizacemoto

Škola s maturitními a učebními obory a vlastním domovem mládeže pro dojíždějící žáky.

   

Nestihli jste den otevřených dveří

Sledujte nás také na:

f logo RGB Hex Blue 512InstaTwitter Social Icon Rounded Square Coloryt icon rgb

Na Facebooku, Instagramu a YouTube najdete fotky a videa ze soutěží a úspěchů žáků a také prezentace z dění v naší škole.

Adresa pro doručování dokumentů:

Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.
Žákovská 716, P. O. BOX 66, 356 01 Sokolov

Adresa podatelny:

nábř. Petra Bezruče 2291, 356 01 Sokolov

 

Na výše uvedených pracovištích jsou přijímány osobní, poštovní listovní i digitální podání. Pro urychlení zpracování doručených dokumentů uvádějte již přidělené číslo jednací (č. j.) nebo vyřizující pracoviště či středisko školy, pokud jsou vám známy.

 

Provozní doba podatelny: pondělí – pátek 7:00 – 14:00
Provozní přestávka: 12:00 - 12:30
Elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Identifikátor datové schránky: u3fk84r

 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči:

Přístupným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB Flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při podání.

Přehled přijímaných formátů datových zpráv:

 • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A ISO 19005, TXT, RTF, DOC verze 6.0 a vyšší, DOCX verze 6.0 a vyšší, ZFO,
 • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
 • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
 • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
 • databáze ve formátu XML a DTD.
Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou přílohami.

Důsledky neúplného nebo poškozeného podání dokumentu:

V případě, že doručený dokument je neúplný, nečitelný či poškozený a je možné určit odesílatele dokumentu i jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro jeho odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo zjistit odesílatele či jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává a považuje se za nedoručený.

Bezpečnost informačního systému právnické osoby v roli OVM:

Pokud příjemce zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy obsahuje škodlivý kód způsobilý přivodit škodu na informačním systému, je neúplný, nečitelný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, nebude podatelnou přijat a o skutečnosti bude podavatel vyrozuměn, jen pokud to bude možné.

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovedností. Program rovněž

 • podporuje evropský pilíř sociálních práv
 • provádí strategii EU pro mládež na období 2019-2027
 • rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu