Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace vznikla dne 1. 1. 2007 a patří k největším školám v Karlovarském kraji. Je nástupnickou organizací původní Střední odborné školy Kynšperk. Od 1. 1. 2007 probíhala teoretická výuka ve třech školních budovách: v Sokolově v budovách v Žákovské ulici č. p. 716 a v Komenského ulici č. p. 759 a v budově v Kynšperku nad Ohří ve Školní ulici č. p. 764. V rámci optimálního využití budov a z důvodu lepší dostupnosti pro žáky byla od 1. 9. 2013 teoretická výuka ze školní budovy v Kynšperku nad Ohří převedena do školních budov v Sokolově a školní budova v Kynšperku nad Ohří byla prodána městu Kynšperk nad Ohří. V současné době tedy probíhá teoretická výuka v Sokolově v budově v Žákovské ulici č. p. 716, která je vedena zároveň jako sídlo organizace a ve druhé budově v ulici Komenského č. p. 759, která je odloučeným pracovištěm. Dalšími odloučenými pracovišti jsou pracoviště odborných výcviků v Sokolově v ulicích Heyrovského (kadeřnice a kosmetičky), Tovární (cukráři, pekaři, aranžéři a 1. ročník kadeřnic), Karla Havlíčka Borovského (číšníci, servírky a kuchaři), v Kynšperku nad Ohří ve Školní ulici (truhláři, číšníci, servírky a kuchaři), v Kraslicích v ulici kpt. Jaroše (číšníci, servírky a kuchaři), domov mládeže a tři školní jídelny. Pro teoretickou výuku má škola k dispozici čtyři učebny pro výuku ICT, učebnu pro výuku předmětu Chod podniku, dvě tělocvičny a dvě hřiště. Pro praktickou výuku má škola moderně zařízené dílny pro dřevozpracující obory, kosmetický a kadeřnický salón, dílny pro obor cukrář a aranžér. Odborný výcvik stravovacích oborů probíhá především ve vlastních prostorách školních jídelen v Sokolově, v Kynšperku nad Ohří a v Kraslicích. Žáci z vyšších ročníků navštěvují praktické vyučování i v hotelích, v restauracích, v obchodních řetězcích a v dalších provozech soukromého sektoru.
Budovy bývalých domovů mládeže v Kraslicích a v Kynšperku nad Ohří slouží jako ubytovny pro veřejnost.

Jak to bylo před vznikem Střední školy živnostenské Sokolov?

Ve druhé polovině 19. století existovala v Kynšperku nad Ohří silnější skupina truhlářských výrobců, kteří měli zájem o další technické a umělecké zvýšení úrovně oboru a zároveň sílila také potřeba po zřízení speciálně zaměřené odborné školy. S tímto požadavkem souhlasily i orgány státní samosprávy a místní samosprávy. A tak z popudu okresního hejtmana Filipa Hacklera a starosty Kynšperka nad Ohří Friedricha Lenka vznikla v roce 1873 odborná škola pro umělecké truhlářství v Kynšperku nad Ohří. Město poskytlo škole pro výuku dům č. p. 94 na Zámeckém vrchu. Prostory však nebyly vhodné, a proto se město rozhodlo zažádat o státní příspěvek na výstavbu nové školní budovy. Dne 18. 9. 1933 se začalo vyučovat v nových, světlých a prostorných učebnách ve Školní ulici č. p. 764, kde se vyučuje dodnes. Při škole vznikl i žákovský domov. Od jara 1945 docházelo stále častěji k přerušování výuky a od poloviny dubna 1945 se přestalo učit ve všech kynšperských školách. Ty se staly přechodně ubytovnou pro americké vojáky, kteří osvobodili město 6. 5. 1945.

Budova v Kynšperku nad Ohří v ulici Školní 764 (1933 až současnost)

 • 1947 - byla znovu zahájena výuka po druhé světové válce
 • 50. léta - přibyly obory kominík, betonář, zedník, malíř-natěrač, truhlář pro stavební výrobu, čalouník
 • 60. léta - přibyl obor pletařka, přadlena
 • 1980 - proběhla reorganizace a všechny stavební obory byly převedeny do Karlových Varů a postupně se zahájila výuka oborů kadeřník, krejčová pro dámské a pánské oděvy, švadlena pro konfekci a prádlo, chemik pro prádelny a čistírny
 • 1993 - otevřen obor kuchař-číšník pro pohostinství
 • 1996 - škola byla v rámci optimalizace školství na Sokolovsku sloučena s SOU obchodní v Citicích, zahájena výuka oboru prodavač smíšeného zboží
 • 1998 - škola byla sloučena v rámci optimalizace s ISŠChT v Sokolově, zahájena výuka studijního oboru oděvnictví a učebního oboru kosmetička
 • 1999 - zahájena výuka oboru cukrář pro výrobu
 • 2002 - zahájena výuka učebního oboru s maturitou kosmetička
 • 2005 - povolen učební obor tesař, učební obor s maturitou umělecký truhlář a maturitní obory dřevěné konstrukce a dřevařství
 • leden 2007 - rozdělení SOŠ Kynšperk nad Ohří na Střední školu živnostenskou Sokolov (vyučovala všechny obory kromě dřevozpracujících) a Střední odbornou školu Kynšperk nad Ohří (vyučovala všechny obory dřevozpracující)
 • červenec 2007 - sloučení SPŠ a SOU Kraslice se Střední školou živnostenskou Sokolov, zahájena výuka maturitního oboru obchodně podnikatelská činnost a knihovnické a informační systémy a služby<
 • červenec 2008 - sloučení Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří se Střední školou živnostenskou Sokolov (přestala existovat SOŠ Kynšperk nad Ohří, jejíž tradice sahá až do 19. století), povolen obor Informační technologie
 • září 2013 - teoretická výuka převedena do obou školních budov v Sokolově a v původní budově v Kynšperku nad Ohří zůstává pouze pracoviště odborného výcviku oboru truhlář a zpracování dřeva, Zahájena jednání s vedením města Kynšperk nad Ohří o prodeji budovy městu
 • leden 2016 - prodej budovy městu Kynšperk nad Ohří, odborný výcvik dřevozpracujících oborů zůstává v budově v nájmu

Školní budova v Sokolově, Komenského 7

Školní budova v Sokolově v Komenského ulici č. p. 7 byla postavena v roce 1926 architektem Rudolfem Welsem. Dne 19. 9. 1926 tohoto roku byla budova tzv. české obecné a měšťanské školy slavnostně otevřena. Kromě této školy byly tehdy v Sokolově ještě dvě školy, německá centrální škola a německá škola Na vyhlídce. Dne 19. 9. 1938 nepřišel do české školy jediný žák, neboť většina českých rodin musela Sokolov opustit. Žáci, kteří zůstali, přešli do německých škol. Bývalá česká menšinová škola se stala v prvních poválečných týdnech ošetřovnou amerických vojáků.

 • září 1945 - v budově v Komenského ulici č. p. 7 byla znovu zahájena výuka
 • září 1947 - do budovy byla přestěhována měšťanská škola
 • 1964 - 1972 - do budovy byla přestěhována SVVŠ (jedenáctiletka)
 • od 1972 dodnes - budova je využívána pro potřeby učňovského a středního odborného školství

Školní budova Nábřeží Petra Bezruče 2291

nab.B 03nab.B 01nab.B 02

Teoretická výuka učebních oborů (aranžér, cukrář, pekař, kuchař – číšník, kuchař, číšník – servírka, sladovník – pivovarník, práce ve stravování, pekařské práce, cukrářské práce, dřevařská výroba) z budovy v ul. Komenského 759 byla od 1. 2. 2021 přestěhována do nového odloučeného pracoviště na Nábřeží Petra Bezruče 2291 v Sokolově. Budova je součástí areálu 1. Základní školy v ul. Pionýrů 1614. Škola se nachází blízko centra města a je dobře dostupná z autobusového a vlakového nádraží.

Školní budova v Sokolově, Žákovská 716

I tato školní budova byla postavena v roce 1925 architektem Welsem. V budově působilo gymnázium a v 90. letech pak Zvláštní škola Sokolov a pedagogicko-psychologická poradna Sokolov. Od 1. 1. 2007 zde má sídlo Střední škola živnostenská Sokolov a je zde ředitelství školy.